Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національне антикорупційне бюро України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Директора

Національного антикорупційного бюро України

від _________№____

Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національне антикорупційне бюро України

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) з метою створення механізмів реалізації права запитувачів на доступ до публічної інформації.

Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

1.3. Запит на отримання публічної інформації (далі – Запит) – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

1.4. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону є Національне антикорупційне бюро України (далі – Національне бюро).

1.5. Доступ до публічної інформації Національним бюро та його територіальними управліннями забезпечується, зокрема, шляхом надання інформації за Запитами.

1.6. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

II. Складання та подання запитів на публічну інформацію

2.1. Запитувач має право звернутися до Національного бюро із Запитом незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2.2. Запит може бути індивідуальним або колективним.

2.3. Запит подається до Національного бюро в усній чи письмовій формі, шляхом надсилання поштою, факсом, електронною поштою, телефоном або під час особистого прийому на вибір запитувача.

2.4. Письмовий Запит подається в довільній формі.

2.5. Запит на інформацію повинен містити:

- прізвище, ім'я, по батькові або найменування запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання письмового запиту.

2.6. З метою спрощення процедури оформлення Запиту запитувач може використати затверджену цим наказом форму для подання запиту на отримання публічної інформації (далі – форма запиту) (додаток 1).

2.7. Форма запиту розміщується на офіційному веб-сайті Національного бюро та на інформаційних стендах у приміщенні Національного бюро.

2.8. Запитувач може заповнити форму запиту безпосередньо на веб-сайті Національного бюро. 

2.9. У формах запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді – поштою, факсом, електронною поштою, телефоном.

2.10. Запит може бути поданий до Національного бюро:

а) письмово за адресою:

- Національне антикорупційне бюро України, м. Київ;

- Львівське територіальне управління Національного антикорупційного бюро України, м. Львів;

- Одеське територіальне управління Національного антикорупційного бюро України, м. Одеса;

- Харківське територіальне управління Національного антикорупційного бюро України, м. Харків;

б) телефоном за номером (044) 246-34-11;

в) факсом за номером (044) 246-34-11;

г) електронною поштою за адресою: publichna.info@nabu.gov.ua;

д) усно під час особистого прийому.

2.11. Форму запиту можна отримати безпосередньо в Національному бюро та його територіальних управліннях у приміщеннях приймалень громадян, у робочий час згідно з правилами внутрішнього службового розпорядку державних службовців Національного антикорупційного бюро України.

2.12. Запит може бути подано особисто до Національного бюро та його територіальних управліннях у приміщеннях приймалень громадян, під час здійснення особистого прийому посадовими особами у Національному бюро, в робочий час згідно з правилами внутрішнього службового розпорядку державних службовців Національного антикорупційного бюро України.

2.13. У разі якщо з поважних причин (обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його мають оформити відповідальні особи з питань доступу до публічної інформації, обов'язково зазначивши в запиті свою посаду, прізвище та ініціали, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

2.14. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту (другого примірника) проставляється відбиток реєстраційного штампа Національного бюро, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія (другий примірник) повертається запитувачу.

2.15. У задоволенні Запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) Національне бюро не володіє і не зобов'язане, відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, передбачені статтею 21 Закону;

4) не дотримано вимог до складання та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону, тобто, запит не містить:

прізвища, ім'я, по батькові або найменування запитувача, поштової адреси або адреси електронної пошти, а також номеру засобу зв'язку (якщо такий є);

загального опису інформації або виду, назви, реквізитів чи змісту документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпису і дати за умови подання запиту в письмовій формі.

2.16. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені при розгляді запитів на інформацію, мають право на підставі статті 23 Закону звернутись зі скаргою до Директора Національного бюро, суду та оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до    статті 15 Закону;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність, що порушили законні права та інтереси запитувача.

2.17. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації до суду здійснюється в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Директора

Національного антикорупційного бюро України

від _________№____

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації                                                       Національне  антикорупційне 

                                                                                                 бюро України

      

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

 

   у письмовому вигляді           

 електронною поштою             

  телефоном                

 факсом

 усно під час особистого прийому

 

   фізична особа                           

 юридична особа                 

 об’єднання громадян без статусу юридичної особи

 

Прізвище, ім'я та по батькові (найменування), поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону  запитувача (прізвище, ім'я та по батькові керівника або представника запитувача)

_______________________________________________

(Вказати прізвище, ім’я, по батькові, найменування поштову адресу, адресу електронної пошти)

Посада

(Вказати посаду керівника/представника запитувача)

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

_______________________________________________

(Вказати  вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

або,

 

Загальний опис інформації, що запитується

_______________________________________________

(Вказати загальний опис інформації, що запитується)

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

 

Поштою
 

_______________________________________________

(Вказати поштову адресу)

На електронну адресу
 

_______________________________________________

(Вказати e-mail)

Засобом факсимільного зв’язку

_______________________________________________

(Вказати номер засобу факсимільного зв’язку)

За телефоном

_______________________________________________

(Вказати номер засобу зв’язку )

                 

Необхідне підкреслити

Контактний телефон запитувача

 

Дата запиту, підпис

 

Посада, прізвище, ініціали, телефон, підпис працівника, що прийняв запит

Час та дата

 

Інструкція:

1. Поля у формі запиту підлягають заповненню за допомогою комп'ютера або від руки розбірливим почерком, а також позначенням позначки у виборі способу подання запиту               (у письмовому вигляді, електронною поштою, телефоном, факсом, усно під час особистого прийому) та категорії запитувача (фізична особа, юридична особа, об'єднання громадян без статусу юридичної особи).

2. При заповненні запиту дотримання вимог, передбачених  частиною 5 статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», є обов’язковим.

3. Запит не повинен вміщувати вкладених файлів.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Запити, подані по телефону або усно під час особистого прийому, заповнюють працівники Національного антикорупційного бюро України.

6. Відповідь на  запит  надається  у  спосіб, обраний запитувачем, у терміни, встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

В.о. Керівника Управління

по роботі з громадськістю                                                         Г. Головацький